TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmi var celt fiziska persona par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai informāciju par iespējamo pārkāpumu iegūstot, veicot darba vai dienesta pienākumus, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu savā darba vietā (virs 50 nodarbinātajiem), kompetentajā institūcijā vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt juridiska persona vai anonīmi.

 

Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kurai ir attiecīgais pilnvarojums un no likuma izrietošas tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu vai arī veicot citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma sagatavošanai aicinām izmantot šo veidlapu.

 

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā kā kompetentajā institūcijā trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 

1) nosūtot to uz e-pasta adresi: trauksme@lnmm.lv, e-pasta vēstules zonā „Temats” norādot: „Trauksmes cēlēja ziņojums”;

 

2) izmantojot muzeja oficiālo e-adresi;

 

3) nosūtot pa pastu uz adresi – Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot: „Trauksmes cēlēja ziņojums”;

 

4) iesniedzot vai noformējot klātienē - Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010 (iepriekš sazinoties ar muzeja kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos - direktores vietnieci administratīvajā darbā Unu Sedlenieci, tālr.nr. 67322524 vai personāla speciālisti Ingu Ozolu, tālr.nr. 67357400). Noformējot klātienē, līdzi nepieciešams ņemt pasi vai personas apliecību.

 

Detalizētāka informācija par trauksmes celšanu ir pieejama tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.