Vispārīgā vienošanās par mākslas katalogu drukas pakalpojumiem

„Latvijas Nacionālā mākslas muzeja” (turpmāk - LNMM), Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotais publiskais iepirkums ID Nr. LNMM 2018/1 Vispārīgā vienošanās par mākslas katalogu drukas pakalpojumiem ir noslēdzies. 

  1. Pretendenti, vērtējamās piedāvājumu summas un pretendentu iegūtais vērtējuma punktu skaits:

Nr. p. k.

Pretendents

Finanšu piedāvājuma summa

Kopējais vērtējuma punktu skaits*

1.

SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”

68 904,00 EUR

-

2.

SIA “GR ART & PRINT”

47 367,05 EUR

-

 

* netiek vērtēts, saskaņā ar Nolikuma 8.17. punktu.

 

2. Noraidītie (izslēgtie) pretendenti, to noraidīšanas iemesli:

nav

 

3. Pretendenti, kuriem piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības:

SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” (43603009384) un SIA “GR ART & PRINT” (40103323220)

 

4. Lēmuma pieņemšanas datums:

2018. gada 29. janvāris.

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 9. panta 23. daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no

lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Kontaktpersona:

Reinis Joņins

Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks

T: +371 29180400

E: Reinis.Jonins@lnmm.lv