Vispārīgā vienošanās par mākslas katalogu drukas pakalpojumiem

„Latvijas Nacionālā mākslas muzeja” (turpmāk - LNMM), Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotais publiskais iepirkums ID Nr. LNMM 2019/1 Vispārīgā vienošanās par mākslas katalogu drukas pakalpojumiem ir noslēdzies.

 

1.       Pretendenti, vērtējamās piedāvājumu summas un pretendentu iegūtais vērtējuma punktu skaits:

 

Nr. p. k.

Pretendents

Cena par vienu katalogu, EUR, neieskaitot PVN, kopā

1.

SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”

244,171

 

1 Iepirkumu komisijas izlabotā summa.

 

2. Noraidītie (izslēgtie) pretendenti, to noraidīšanas iemesli:

nav

 

3. Pretendenti, kuriem piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības:

SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” (43603009384)

 

4. Lēmuma pieņemšanas datums:

2019. gada 29. aprīlis.

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 9. panta 23. daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.