Metāla mēbeļu piegāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vajadzībām

“Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” izsludina atklātu konkursu - Metāla mēbeļu piegāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vajadzībām, ID Nr. 2019/2

 

CPV kodi: 39151100-6 Plauktu iekārtas, papildkods 39141300-5 skapji

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir metāla mēbeļu piegāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vajadzībām, saskaņā ar Nolikuma 2. Pielikumu Tehniskā specifikācija.

Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi, sadali un obligāto iepirkuma komponenti.

 

Līguma slēgšana: Līgums tiks slēgts pēc PIL 37. pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nebūs iesniegta un spēkā esoša sūdzība par Iepirkuma rezultātiem, taču ne ātrāk kā Latvijas Republikas Kultūras ministrija Pasūtītājam piešķirs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo finansējumu – plānots līdz 2019. gada 1. novembrim. Ja minētais finansējums norādītājā laikā netiks piešķirts, Iepirkuma līguma slēgšanu Pasūtītājs var atlikt līdz 12 (divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem vai neslēgt Iepirkuma līgumu vispār.

 

Preču piegāde: viss Nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija norādītais apjoms, jāpiegādā un jāuzstāda Muzeja krātuvju kompleksā Rīgā, Pulka ielā 8 6 (sešu) nedēļu laikā pēc dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis rakstisku pieprasījumu pretendentam, kuram, saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

 

Ja Pasūtītājam būs nepieciešamas Preces pēc visa norādītā apjoma piegādāšanas, Pasūtītājs, visa Iepirkuma līguma darbības laikā, var veikt Preču pasūtīšanu 10% (desmit procentu) apjomā no Nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija norādītā apjoma, ņemot vērā finanšu un tehniskā piedāvājuma nosacījumus.

 

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/25034