No 2020. gada 24. februāra izstāžu zāle ARSENĀLS slēgta rekonstrukcijai No 2020. gada 24. februāra izstāžu zāle ARSENĀLS slēgta rekonstrukcijai
24.02.2020.

No 2020. gada 24. februāra izstāžu zāle ARSENĀLS slēgta rekonstrukcijai

Rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas šobrīd atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Kopš izstāžu zāles ARSENĀLS atvēršanas 1988. gadā, tajā ir notikuši vērienīgi mākslas un kultūras pasākumi: Latvijas un ārzemju mākslinieku personālizstādes, konceptuālas mākslas izstādes no muzeja krājuma, starptautiski izstāžu projekti, performances, koncerti un izglītības programmas. Šajos gados kopējais apmeklētāju skaits pārsniedzis miljonu.

Līdz šim ARSENĀLĀ glabājās arī būtiska LNMM krājuma daļa, kas pārstāv laika periodu no 20. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Tajā ietilpa vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, grafikas darbi, skulptūras un mākslas objekti. Šī krājuma daļa pārvietota uz Muzeju krātuvi Pulka ielā 8, Rīgā, kur mākslas darbi raduši pastāvīgo mājvietu.

LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS ir svarīga kultūras vieta Rīgā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un klasicisma arhitektūras paraugs. Lai apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties jāveic rekonstrukcijas un remonta darbi. Projekta gaitā ir nepieciešams risināt arī izstāžu zālei piegulošā Torņa ielas posma pārbūvi un pielāgošanu publiskās ēkas statusam, uzlabojot piekļuvi ARSENĀLAM visām sabiedrības grupām.

ARSENĀLA pārbūves 1. kārta

ARSENĀLA pārbūves 1. kārtas ietvaros VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) nodrošinājusi ēkas fasādes atjaunošanu: rūpīgi sekojot Latvijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādēm par ēkas autentiskuma saglabāšanu, atjaunots ārējais ēkas veidols, restaurēti logi un pagraba lūkas, veikta pamatu hidroizolācijas izbūve. Kopš 2021. gada sākuma ARSENĀLA ēkas fasāde atguvusi savu vēsturisko krāsojumu un nevainojami iekļaujas Vecrīgas panorāmā. Pārbūves 1. kārtas darbos ieguldīti ~ 1,9 miljoni eiro.

ARSENĀLA ēkas 1. kārtas darbu pabeigšana ir pirmais solis ēkas atjaunošanā. Šobrīd Kultūras ministrija strādā pie finanšu avotu apzināšanas nākamajam, finansiāli ietilpīgajam posmam.

“Ir iegūta atjaunota fasāde. Tas patiesi priecē. Šobrīd mani galvenokārt uztrauc tas, kā virzīsies “Arsenāla” tālākā rekonstrukcija otrās kārtas ietvaros, jo mūsu mērķis ir nonākt līdz atjaunotai un atbilstoši savai funkcijai darbotiesspējīgai izstāžu zālei. To gaida mākslinieki, to gaida sabiedrība. Ejot laukā no Covid-19 izraisītās pandēmijas krīzes, šim objektam paredzu dzīvotspējīgu nākotni kā lielākajai mākslas izstāžu zālei Rīgā,” norāda Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

ARSENĀLA pārbūves 2. kārta

2022. gadā VNĪ turpina darbu pie ARSENĀLA pārbūves 2. kārtas būvprojekta izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē. Vienlaicīgi risināms jautājums par Pils laukuma 2 ēkas pielāgošanu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīciju vajadzībām.

Kultūras ministrija plāno 2022. gadā virzīt konceptuālo ziņojumu valdībā par izstāžu zāles ARSENĀLS kompleksa ēku izmantošanu kultūras funkcijai un pārbūves un restaurācijas projekta īstenošanas finansēšanas avotiem – ES fondu – specifiskā atbalsta mērķa 5.1.1. “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” ietvaros. Pēc ziņojumā piedāvātā rīcības plāna apstiprināšanas un ES fondu darbības programmas atlases kritēriju apstiprināšanas Ministru kabinetā VNĪ varēs uzsākt nepieciešamos darbus, kas saistīti ar projekta ieviešanu – iepirkuma procedūru utt. Prognozētais izstāžu zāles ARSENĀLS pārbūves un atjaunošanas sākums – 2023. gada otrā puse / 2024. gads. Vienlaicīgi VNĪ vērtēs iespēju priekšfinansēt minēto darbu uzsākšanas iespējas līdz ES fondu finansējuma pieejamībai.